Company Business Community Cyber IR/PR Recruit

 
 
 
 
  [제목]   엘리엘동산 활동
 

 

2013-02-20

조회수 : 3225 문화관리팀  
 

1. 기간 :  2012년 3월 ~ 지속, 셋째 주 토요일


2. 장소 : 엘리엘동산


3. 활동내용


  1) 점심식사 제공


  2) 후원활동

 

                
  서울특별시 강동구청장 표창 받았습니다.
  성지보호작업장 활동